Pot aconseguir les versions DEMO dels productes dirigint-se a l'Àrea de Descàrrega

REVISTA:
FORMAT PAPER I DIGITAL
 

BASE DE PREUS

  PROGRAMA   CD PROJECTES

Publicació de periodicitat trimestral.

Sumari

MÀ D'OBRA
- Revisió de preus m.o. i mat.
- Quadres de cost de jornals
- Facturació

MITJANS AUXILIARS
- Maquinària
- Eines

MATERIALS
- Pedra
- Metàl·lics
- Ceràmics
- Aglomerants
- Asfáltics
- Aïllaments
- Mat. Cobertes
- Prefabricats
- Tancaments
- Evacuació
- Fustes
- Complements
- Calefacció i Lampisteria

EXECUCIÓ MATERIAL D'OBRA
- Demolicions
- Moviments de Terres
- Sanejament
- Fonaments
- Estructura
- Ofici de paleta
- Esquerdejats
- Enrajolats
- Paviments
- Fusteria
- Serralleria
- Instal·lacions
- Vidrieria
- Pintura
- Seguretat i Salut
- Rehabilitació
- Banys i Cuines
- Tipologies (Preus Edificació m2)

 

BASE DE PREUS. Més de 6.800 conceptes que inclouen un nombre superior a 12.000 preus amb 1.700 descomposts, corresponents a les províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Bilbao, A Corunya, Madrid, Sevilla, València i Saragossa

 

 

El PROGRAMA DE PRESSUPOSTOS I FACTURACIÓ de la Revista Construc està pensat per a portar a terme pressupostos bàsics, amidaments i les seves corresponents factures, podent-los adequar cada usuari a les seves necessitats personals.

S'han inclòs les eines necessàries perquè els seus projectes siguin elaborats d'una forma ràpida i sense complicacions.

PRINCIPALS PRESTACIONS DEL NOU PROGRAMA

- Més intuïtiu, de fàcil ús i ràpida comprensió
- Gestió general de pressupostos i Bases de Preus
- Impressió de Factures a partir del pressupost
-Amidaments
- Importació/Exportació bc3
- Preus en funció de la província
- Manteniment de conceptes
- Exportació a Excel i document de text
- Manual d'ajuda
- etc...

a) EDICIONS CONSTRUC, S.L. no es responsabilitza de la pèrdua o mal funcionament del programa, les seves dades o la clau d'accés per efectes de virus, manipulacions dels seus arxius, trencament o formateig del disc dur, errors humans...etc.

b) El programa no manté la clau d'accés si canvia el sistema operatiu, actualitza o reinstal·la versions de Windows, canvia d'ordinador o formateja el disc dur. En aquests casos (apartat b) l'únic sistema per a mantenir aquesta clau d'accés és el següent:
Abans de realitzar algun dels processos anteriors cal posar-se en contacte telefònic amb EDICIONES CONSTRUC S.L. per a desinstal·lar el codi del sistema antic. Si el procés es porta a terme amb satisfacció se li facilitarà la clau nova.

c) Únicament podrà gaudir dels avantatges relatius al programa (consultes...) mentre estigui subscrit.

e) EDICIONES CONSTRUC, S.L. no es fa responsable, en cap cas, de la pèrdua de les dades introduïdes per l'usuari en el programa, ni de errades per manipulació del mateix. S'aconsella fer còpies de seguretat periòdiques utilitzant tots els sistemes descrits en el manual de l'usuari.

 

En aquest CD podrà trobar diferents Projectes reals d'arquitectura que li serviran com a guia i ajuda per als seus treballs presents i futurs.

El pla actual inclou un total de 19 Projectes que es distribueixen tal com les diferents tipologies bàsiques de la Construcció.

- Habitatges unifamiliars aïllats i adosats
- Habitatges plurifamiliars
- Nau industrial
- Edifici d'oficines
- D'altres

Cada Projecte inclou:

- Plànols en format pdf amb memòria descriptiva
- Pressupost en format bc3

Els preus dels projectes corresponen als de la data de la seva publicació a la nostra Revista