EDICIONS CONSTRUC, S.L.
Ronda General Mitre, 107 
08022 - BARCELONA 
T/ 93 417 54 19

Administració i subscripcions:
Tel. 93 417 54 19

Internet: http://www.construc.es

Correu electrònic:

Subscripcions: suscripciones@construc.es
Publicitat:
publicidad@construc.es
Informació:
informacion@construc.es
Suport tècnic:
soportetecnico@construc.e

EDICIONS CONSTRUC, S. L. és una empresa que publica una revista amb dades tècniques relatives al món de la construcció (preus de mà d'obra, mitjans auxiliars, materials, partides d'obra...) així com una eina per al seu desenvolupament (Programa de Pressupostos i Facturació).

Abasta l'àmbit Nacional amb informació per a 10 províncies: Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Bilbao, A Corunya, Madrid, Sevilla, València i Saragossa. Podrà trobar preus unitaris i descomposts de tots els temes, permetent així el càlcul de qualsevol tipus de pressupost, presa de dades, etc.

DISTRIBUCIÓ / Tipus de lector:
Empreses constructores, Contractistes d'obres, Promotors, Arquitectes, Enginyers, Arquitectes tècnics, Instal·ladors, Decoradors, Pintors, Companyies d'assegurances, Perits, Administradors de finques, Organismes oficials, Empreses instal·ladores, Universitats i Centres d'Estudis Tècnics, etc.

CARACTERÍSTIQUES
Periodicitat trimestral. .

La idea i la seva expressió, la forma de presentació i tots els altres drets de propietat intel·lectual i/o industrial de CONSTRUC (REVISTA TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN) estan reservats en exclusiva a favor d'EDICIONES CONSTRUC, S.L.
Aquesta obra es troba protegida per la legislació de Propietat Intel·lectual i, en el pertinent, per la legislació sobre signes distintius, a favor del seu titular, així com pels Tractats Internacionals de protecció de la Propietat Intel·lectual i aplicables a aquesta matèria.
Queda rigorosament prohibida la reproducció total o parcial per qualsevol mitjà que sigui, així com la distribució, transformació i/o comunicació pública de CONSTRUC (REVISTA TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN), sense l'exprés consentiment dels seus propietaris.
L'empresa editora no necessàriament ha de compartir les opinions escrites que puguin aparèixer a CONSTRUC (REVISTA TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN).
EDICIONES CONSTRUC S.L. fa constar que les dades tant en suport paper com en suport informàtic són orientatius, conseqüència de les variables que influeixen al sector.